kancho kanazawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Stowarzyszenie Karate SHOTOKAN z siedzibą w Poznaniu, ul. Radziwoja 24, 61-057 Poznań, KRS 0000076063, NIP 7822187471; REGON 639842158;
 2. z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • informowania o aktualnościach dotyczących prowadzonych przez nas zajęć sportowych
 • informowania o ważnych wydarzeniach, zmianach oraz nowościach związanych z prowadzonymi przez nas zajęciami sportowymi
 • przyjmowania zgłoszeń na zajęcia sportowe, turnieje, zawody, obozy karate oraz inne imprezy okolicznościowe,
 • bieżącego kontaktu w kwestiach dotyczących prowadzonych przez nas zajęć sportowych lub organizowanych obozów
 • informowania o możliwościach nabycia sprzętu sportowego
 • przygotowywania listy osób podlegających ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ponieważ w świetle RODO są to informacje o charakterze handlowym, konieczne będzie także wyrażenie przez Państwa zgody na ich otrzymywanie – poprzez odpowiedź na niniejszego maila pisząc w treści maila – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”.

Pragniemy podkreślić, że brak zgody oznaczać będzie, że przestaną do Państwa docierać między innymi informacje o obozach i treningach organizowanych przez Poznańskie Stowarzyszenie Karate SHOTOKAN. Nawet bowiem informacje o wydarzeniach tego typu o charakterze bezpłatnym traktowane są jako komunikacja marketingowa, do której wymagana jest jasno wyrażona zgoda odbiorców.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak
 • udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • firmom ubezpieczeniowym w celu zawarcia polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC);
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym Poznańskie Stowarzyszenie Karate Shotokan zleciło np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 • imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania uczestnika zajęć;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec Podmiotu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wycofać udzieloną zgodę, wysłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie maila wpisz "Wycofanie zgody".

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Podmiot zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Newsletter

Wpisz swoje dane, aby być na bieżąco z wydarzeniami w klubie!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz